Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye kişisel veri ,  kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık  ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilere ise özel nitelikli kişisel veriler , kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme kişisel verilerin işlenmesi denmektedir.

Veri Sorumlusu tarafından T.C. Anayasası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin işlemler yapılmaktadır. 

Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu ve temsilcisinin kimliği , kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği , işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği  , kişisel veri toplamanın yöntemi  ve hukuki sebebi ,11 nci madde de sayılan diğer haklar konusunda bilgi vermek ve sizleri aydınlatmak isteriz.

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ ;

  • Çiğdem Bisküvi ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
  • Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2. Cadde No:6 Merkez /KARAMAN
  • [email protected]
  • Karaman Vergi Dairesi , 2560320565
  • Telefon ; 05414242569
  • E-posta adresi ; [email protected]

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ ;

Kişisel verileriniz çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi , insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi , müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi , şirket binasına giriş ve çıkışın kontrol altında tutulması, veri güvenliği ve bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ ;

Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde yer alan amaçlar dahilinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 8. ve 9. Maddeleri çercevesinde hissedarlara ,yetkili kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Veri kategorileri yurtdışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla her türlü yazılı ,sözlü ve elektronik ortamdan otomatik olan veya olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi uyarınca veri sorumlusu tarafından Kanunlarda açıkça öngörülmesi , fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması , veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. ,  ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesinde belirtildiği üzere veri sorumlusu tarafından özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Veri sorumlusu tarafından kişisel veriler ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri maksat için gerekli süre kadar saklanmaktadır.

Veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel veriler saklanma sürelerinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde imha edilmektedir.

6698 sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarının tamamının ortadan kalkması, işlenme ve saklanma amaçlarının ortadan kalkması ,Kişisel verilerin işlenmesine dayanak teşkil eden ilgili mevzuat hükmünün değişmesi veya ilgası, açık rıza şartına istinaden işlenen kişisel verilere ilişkin kişinin açık rızasını geri alması, Kanunun 11. Maddesi gereği ilgili kişinin kişisel verilerini silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilmesi, Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikayette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması hallerinde ilgili kişinin talebi üzerine ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN  İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. Maddesi kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KANUN’UN 11 MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLAR

Sizler ;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

*Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz .

Söz konusu haklarınıza ilişkin talepleriniz yazılı olarak yukarıda belirttiğimiz adresimize  veya yukarıda belirttiğimiz KEP adresimize iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içinde talebiniz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde  veri sahibinin adı soyadı , T.C. Kimlik numarası , yabancı ise uyruğu ,pasaport numarası veya varsa kimlik numarası , başvuru yazılı ise imzası , tebligata esas adresi , varsa e-posta adresi , telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

AYDINLATMA METNİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Veri sorumlusu işbu aydınlatma metninde dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir .